Vitajte, môžete sa prihlásiť alebo vytvoriť účet.

Všeobecné obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi predávajúcim (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“):

Ing.Tomáš Polonec ITALPOL RACING

Štúrova 1442/50

94901 Nitra

IČO: 50199242

DIČ: 1121323115

Rozhodnutie vydal:

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Nitre,

pod číslom: OU-NR-OZP1-2016/012434-2

č. živnostenského registra: 430-48532

Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

Telefón: 037/ 65 49 284

Fax: 037/ 65 13 860

E-mail: ozpo@nr.vs.sk

a kupujúcim, uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu www.hadicenaturbo.sk alebo www.italpolracing.sk (ďalej len „internetový obchod“). Kupujúcim (ďalej len kupujúci, zákazník alebo spotrebiteľ) sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

Elektronická objednávka je odoslaná ako elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru, ceny jednotlivých tovarov a celkovú cenu objednávky. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení. Odchýlky od týchto obchodných podmienok sú platné a účinné len vtedy, pokiaľ sú písomne potvrdené obidvoma stranami.

Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

 

 


2. Spôsob objednávania


Kupujúci si môže objednať zo sortimentu tovar prostredníctvom internetového obchodu alebo e-mailom. V e-maili musí kupujúci uviesť názov tovaru, počet kusov, (prípadne typ motorového vozidla, rok výroby a pod.) a svoje kontaktné údaje (meno, presná adresa a telefónne číslo). Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári a vyjadrenie súhlasu s obchodnými podmienkami. Všetky prijaté elektronické objednávky sa považujú za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné z pohľadu kupujúceho. Po zaslaní objednávky bude kupujúcemu automaticky obratom zaslaný e-mail o prijatí objednávky na spracovanie. Následne prevádzkovateľ prostredníctvom e-mailu potvrdí objednávku. Po potvrdení objednávky prevádzkovateľom sa kúpno-predajná zmluva stáva platnou a odstúpenie od nej upravujú podmienky popísané nižšie. Pri potvrdení bude stanovená celková konečná cena objednaného tovaru a termín dodania. Prevádzkovateľ v závislosti na charaktere obchodu má právo žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom (telefonicky alebo písomne). Ak kupujúci autorizáciu odmietne, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú. Podklady priložené k ponukám, ako sú špecifikácia výrobkov, ich vyobrazenie a podobne, sú iba informatívne, pokiaľ ich predávajúci neoznačí výslovne ako záväzné. V prípade akýchkoľvek nejasností kupujúceho ohľadne vlastností tovaru, jeho použiteľnosti pre konkrétne vozidlo alebo v prípade akýchkoľvek otázok sa môže kupujúci informovať vyplnením poľa „Pridať komentár k Vašej objednávke“ v objednávkovom formulári. Kupujúci má ihneď po odoslaní objednávkového formulára možnosť kontaktovať predajcu pomocou e-mailového formulára.

Pri objednaní tovaru nad 100€ si vyhradzujeme právo požadovať pred objednaním tovaru zálohu vo výške 60% z ceny tovaru.

Pri objednaní tovaru nad 300€, ktorý je nutné objednávať individuálne si vyhradzujeme právo požadovať pred objednaním zálohu vo výške 80% z ceny tovaru.

Pri objednávaní riadiacich jednotiek VEMS a tovaru nad 500€, ktorý je nutné objednávať individuálne je nutné uhradiť celú sumu objednávky vopred na číslo účtu uvedené v objednávke.

 

3. Ceny tovarov, poštovné a balné


Uvedené ceny na internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Všetky ceny sú konečné. Predajca nie je platiteľom DPH. Pokiaľ nie je uvedené inak, platí vždy aktuálne fakturovaná cena pri dodávke tovaru. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, je kupujúci povinný prvé platby za tovar alebo poskytnuté služby realizovať platbou vopred, na dobierku, alebo v hotovosti. Dokladom o predaji je pokladničný doklad alebo faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Predávajúci si stanovuje poštovné a balné. K cene tovaru je pripočítané poštovné a balné, ktorého výška je uvedená pri objednávke. Celkovú cenu dobierky uhradí zákazník pri prevzatí dobierky. Pri platbe vopred platí, že objednanie, odber resp. dodanie tovaru kupujúcemu je možné až potom, čo bude čiastka vo výške fakturovanej resp. kúpnej ceny pripísaná na účet predávajúceho alebo uhradená v hotovosti. V prípade platby na účet, ak táto nebude uskutočnená do 7 pracovných dní od vytvorenia objednávky, predávajúci má právo objednávku stornovať.

4. Dodacie podmienky


Dodacia lehota sa stáva záväznou v prípade jej uvedenia v zmluve alebo jej písomného potvrdenia kupujúcim. V ostatných prípadoch platí dodacia lehota ako informatívna a jej nedodržanie sa nemôže považovať za závažné porušenie zmluvy. Predávajúci má právo rozhodnúť, ktorú zákazku doručí osobne, a ktorú pošle prostredníctvom kuriéra, prípadne slovenskou poštou. Spôsob dodania sa však môže určiť aj dohodou. Poštovné a balné v rámci Slovenskej republiky je nasledovné:

Slovenská pošta

Slovenská Pošta - Balík 1. triedy - do 2 kgDoručenie do dvoch pracovných dní po dni podania

4.50€

Slovenská Pošta - Balík 1. triedy - do 5 kgDoručenie do dvoch pracovných dní po dni podania

4.80€

Slovenská Pošta - Balík 1. triedy - do 10 kgDoručenie do dvoch pracovných dní po dni podania

5.60€

Slovenská Pošta - Balík 1. triedy - do 15 kgDoručenie do dvoch pracovných dní po dni podania

6.60€

Pri platbe na dobierku Slovenskej pošte je poplatok za dobierku 1€.

Doprava kuriérom, prepravnou spoločnosťou GLS s doručením naslednujúci pracovný deň (pri odoslaní objednávky do 12:00 hod.)

Pri platbe na dobierku kuriérovi GLS je poplatok za dobierku 1€.

O prípadných akciových cenách alebo zľavách z poštovného a balného bude kupujúci informovaný ešte pred odoslaním objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo úprav cien za dopravu podľa parametrov tovaru (rozmery, hmotnosť, charakter), avšak akákoľvek zmena ceny musí byť odsúhlasená kupujúcim. Miesto odberu stanovuje kupujúci, na základe vyplnenia údajov o mieste dodania v objednávkovom formulári. Dodávka tovaru je v závislosti na dostupnosti tovaru a prepravných možností predávajúceho zrealizovaná v čo najkratšom čase, (obvykle do 1-15 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky). Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, po osobitnom dohovore oboch zúčastnených strán. Nedodanie tovaru do určeného termínu, zapríčinené predávajúcim, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy. Termín plnenia sa predlžuje o dobu, po ktorú je kupujúci v omeškaní so splnením svojich zmluvných povinností vo vzťahu k predávajúcemu (vzťahujúce sa k rovnakej zmluve). V prípade, že kupujúci neprevezme objednanú dodávku, je povinný uhradiť náklady, ktoré tak predávajúcemu vznikli (neplatí v prípade reklamácie). Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť, podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. 

Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti. 

Tovar je zákazníkovi odoslaný vo vhodnom obale podľa druhu tovaru a prepravných podmienok tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru pri obvyklej manipulácii v priebehu dopravy. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať obsah zásielky vždy pred kuriérom alebo na pošte. Tovar a obal nesmie byť poškodený, nesmie v ňom chýbať dodávané príslušenstvo. V prípade výskytu poškodenia obalu, výrobku alebo pri výskyte iných závad tovaru je príjemca povinný uviesť nezrovnalosti na prepravný list dopravcu alebo ihneď spísať zápis o škode a písomne oznámiť predávajúcemu, že tovar bol doručený poškodený, najneskôr do 48 hodín po prevzatí tovaru. Za písomnú formu sa považuje list alebo potvrdená mailová správa. Ak nie je poškodenie alebo akékoľvek odchýlky medzi dodaným tovarom a tovarom uvedenom na dodacom liste viditeľné pri prevzatí, kupujúci je povinný oznámiť tieto odchýlky alebo poškodenie predávajúcemu do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru. Po tomto termíne sa dodávka považuje za úplnú a tovar za bezchybne dodaný.

5. Podmienky montáže a užívania tovaru


Montáž tovaru na vozidlo je nutné vykonať výhradne odborným servisom. Pri nedodržaní tejto podmienky nemôžu byť reklamácie spojené s neodbornou montážou brané do úvahy. Karosárske diely je nutné pred lakovaním alebo ďalšou úpravou skúšobne otestovať na presnosť lícovania a v prípade odchýlok dopasovať na vozidle. Pri produktoch osvetlenia (predné svetlomety, koncové a prídavné svetlá, smerovky, brzdové a hmlové svetlá, atď.) je nutné pred montážou za pomoci tesniacej elastickej hmoty (montážny silikón, atď.) zatesniť všetky plochy medzi sklom a plastovým výliskom. To isté platí aj pre objímky konektorov. Niektoré produkty predávajúceho podliehajú ustanoveniam vyhlášky 725/2004 MDPaT ako aj neskorších doplnení a zmien vyhlášky 578/2006 MDPaT o premávke na pozemných komunikáciách SR. Tovary, ktoré tieto nariadenia nespĺňajú, nie je možné používať v cestnej premávke a sú určené iba na použitie mimo verejných komunikácií (napr. v motoristickom športe) alebo na iných uzatvorených akciách a podujatiach. Náklady spojené s montážou/aplikáciou produktov nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

 

6. Zrušenie objednávky, odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru, neprevzatie objednávky


Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením alebo dodaním. Stornovanie objednávky musí byť vykonané písomne, a to odoslaním e-mailu na adresu: obchod@hadicenaturbo.sk alebo racing@italpol.sk, prípadne telefonicky (na uvedených t.č.) alebo osobne (na uvedenej adrese).

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)

- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva

V prípade, že by nastala jedna z uvedených situácií, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14 15-tich kalendárnych dní.

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy. Podľa zák. 102/2014 Z.z tak môže učiniť maximálne do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru a to buď písomne alebo e-mailom. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zruší a predávajúci prevezme tovar späť. Predávajúci vráti spotrebiteľovi zaplatenú cenu za tovar, služby alebo uhradený preddavok v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Ak sa spotrebiteľ rozhodnet takto odstúpiť od zmluvy, je povinný vrátiť tovar predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Odporpúčame Vám aby ste tovar zaslali späť Slovenskou poštou, doporučene a poistený. V žiadnom prípade nám ho neposielajte späť na dobierku! Odporúčame kupujúcim, aby po odoslaní tovaru informovali predávajúceho o čísle zásielky, urýchlia tak v niektorých prípadoch doručenie zásielky.

V prípade, ak kupujúci tovar nakupuje v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

Podľa uvedeného zákona nie je možné odstúpiť od zmluvy v prípade predaja tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (tzv. "na objednávku").

Pokiaľ zásielku nemôžete alebo nestihnete prebrať v stanovenom termíne, prosím informujte nás. Zásielku na požiadanie pošleme opätovne, avšak náklady s tým spojené kupujúcemu účtujeme znova. Pokiaľ sa nám zásielka vráti bez toho, aby nás zákazník vopred upozornil na jej vrátenie, či už z dôvodu poškodenia zásielky, prípadne akékoľvek iného dôvodu, zásielku opätovne nezasielame. Zároveň do uhradenia všetkých pohľadávok nevybavíme ani jeho ďalšie objednávky.

 

7. Nedodržanie - porušenie kúpnej zmluvy


V prípade neprevzatia zásielky zasielanej na dobierku počas úložnej doby dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy, nakoľko bol kupujúci zo strany predávajúceho informovaný o potvrdení a stave objednávky (telefonicky alebo e-mailom). Zákazník má možnosť počas 7 dní aktívne požiadať o opakované zaslanie zásielky, pod podmienkou, že prevedie platbu za objednaný tovar vopred na bankový účet predajcu . V tomto prípade mu nebude účtovaný poplatok za porušenie kúpnej zmluvy, iba sa pôvodná cena (vrátane ceny poštovného a balného za prvé odoslanie) navýši o cenu poštovného a balného za opätovné odoslanie (balné účtujeme z dôvodu nutnosti kontroly tovaru pri spätnom doručení zásielky). Ak zákazník do 7 dní neodpovie na našu písomnú výzvu, prípadne nepožiada o opätovné zaslanie tovaru, bude mu účtovaný poplatok za porušenie kúpnej zmluvy, ktorý bude postúpený spoločnosti na vymáhanie pohľadávok.

Upozorňujeme ctených zákazníkov, že všetky pohľadávky neuhradené v stanovenom termíne predajcovi (neuhradená faktúra, neuhradená náhrada škody,...atď), budú vymáhané právnou cestou a postúpené spoločnosti na vymáhanie pohľadávok. Samozrejme budú navýšené o náklady s tým spojené !

 

8. Záruka, reklamácie, doklady, alternatívne riešenie sporov


Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Pri predaji tovaru kupujúcemu, predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú kvalitu. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí (okrem poškodení zapríčinených prepravcom) a za poruchy, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej lehote.

Reklamáciu si kupujúci uplatní písomným oznámením alebo prostredníctvom e-mailu, v ktorom poskytne predávajúcemu informácie o zistených chybách tovaru. Oznámenie musí obsahovať zoznam vadného tovaru, kód tovaru, číslo faktúry, údaje o zákazníkovi, stručný popis závady a iné dodatočné informácie v závislosti od druhu tovaru.

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou montážou, neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím výrobku iným spôsobom, než na aký bol určený, inštaláciou výrobku na vozidlo pre ktoré nebol výrobok určený, poškodenie elektrostatickým výbojom, na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením alebo na opotrebenie výrobku bežnou prevádzkou. Ďalej sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru, prípadne zásahom osobou, ktorá na vykonanie zásahu nebola výslovne predajcom alebo výrobcom tovaru zmocnená. Veľká časť výrobkov v našom internetovom obchode je určená výhradne pre použitie v motoristickom športe, alebo na uzatvorených akciách a podujatiach. Ich používanie nie je v súlade s vyhláškou 116/1997 MDPaT o premávke na pozemných komunikáciách SR, preto nemusia mať potrebnú homologizáciu pre použitie v cestnej premávke. Tovar v našom internetovom obchode je určený výhradne pre montáž vyškoleným personálom v odbornom servise, preto pri nedodržaní tejto podmienky nie je možné vo väčšine prípadov reklamáciu uplatniť. Na niektoré produkty napr. špeciálne závodné diely a pod. sa napriek ich vysokej kvalite záruka nevzťahuje, vzhľadom na to, že sú používané v extrémne náročných podmienkach.

Nárok na záruku je neprenosný a prináleží výhradne kupujúcemu. V prípade, že kupujúci reklamuje chyby tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných Záručných podmienok, vykoná predávajúci odstránenie chyby formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu, alebo výmeny celého zariadenia (tovaru), a to v lehote do 30 dní od doručenia chybného tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo túto lehotu primerane upraviť a je oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar, ktorý je s pôvodným plne funkčne kompatibilný a má minimálne rovnaké alebo lepšie špecifikácie ako mal pôvodný výrobok. V prípade, že oprava chybného tovaru alebo jeho výmena nie je možná, je predávajúci oprávnený pristúpiť k zrušeniu zmluvy vystavením dobropisu kupujúcemu.

Dĺžka záručnej doby je uvedená na daňovom doklade k tovaru. Ak tam uvedená nie je, je stanovená zákonom na 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Kupujúci stráca nárok na náhradu nákladov na opravu, keď chybu na výrobku nenahlási v prvom rade predávajúcemu a prevedie opravu sám alebo u inej servisnej organizácie, ktorá opraví produkt bez vedomia predávajúceho. Pretože predávajúci nemôže v tomto prípade kontrolovať ani potvrdzovať oprávnenosť rozhodnutia servisnej organizácie, preberá na seba kupujúci náklady na túto nenahlásenú opravu v plnej výške bez nároku na akékoľvek ďalšie odškodnenie.

Daňový doklad o kúpe tovaru je kupujúcemu odoslaný spolu s tovarom a v niektorých prípadoch slúži aj ako záručný list.

Alternatívne riešenie sporov: Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na racing@italpol.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporovhttps://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/ .

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

9. Ochrana osobných údajov

Pri objednávke je potrebné zo strany zákazníka uviesť svoje osobné údaje ako meno a priezvisko, úplnú poštovú a fakturačnú adresu, telefonické spojenie a e-mail. Tieto údaje sú potrebné pre identifikáciu zákazníka ako kupujúceho, k realizácií a zúčtovaniu platby za zakúpený tovar a za účelom správnej dodávky tovaru a komunikácie so zákazníkom. Počas používania obchodu sú zhromažďované aj objednávky zákazníka z dôvodu zabezpečenia dodávok tovaru, prípadne vybavovania reklamácií a pod. Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretím stranám za účelom komerčného využitia (zasieľanie reklamných ponúk,atď). Pre účely spracovania objednávky (uzavretia kúpnej zmluvy na diaľku) nie je vyžadovaný súhlas zákazníka s poskytnutím svojich osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail), a preto ho pri odoslaní objednávky od zákazníka nevyžadujeme. Osobné údaje, ktoré o kupujúcom získame a zhromažďujeme, využívame výhradne pre našu vnútornú potrebu a pre potreby zabezpečenia prepravy tovaru v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúcim v našom internetovom obchode NEZASIELAME newsletter ani iné propagačné materiály, pokiaľ si ich kupujúci nevyžiada. V zmysle zákona č. 122/2013 Zb. z. o ochrane osobných údajov predávajúci internetového obchodu sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytované tretím stranám za účelom komerčného využitia. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka, aj bez udania dôvodu, jeho osobné dáta zo svojej databázy bezodkladne vymaže. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel, a tiež podľa platných pravidiel GDPR.

 

10. Záverečné a prechodné ustanovenia


Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito „Všeobecnými obchodnými podmienkami“ sa riadia príslušnými ustanoveniami „Občianskeho zákonníka“ a inými súvisiacimi právnymi predpismi ako aj Zákonom č. 250/2007 Z.z., Zákonom č. 102/2014 Z.z., Zákonom č. 122/2013 Z.z., Zákonom č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákonom č. 513/1991 Z.z.. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sú alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými alebo nerealizovateľnými, nebude týmto ovplyvnená platnosť, účinnosť a realizovateľnosť ostatných bodov týchto všeobecných obchodných podmienok. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností budú riešené mimosúdnou cestou, ak by napriek tomu nedošlo medzi zúčastnenými stranami k dohode, platí, že v prípade sporu je príslušný pre jeho rozhodnutie miestny obchodný súd v lokalite predávajúceho. Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 19.6.2016.

Prevádzkovateľ tohto internetového obchodu si vyhradzuje právo zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok, za súčasného zverejnenia na stránke www.hadicenaturbo.sk a www.italpolracing.sk.